wspólnie poszerzymy granice porządku 
Demo Sumariusz 1-2-3, admin(at)sumariusz.pl  

Regulamin używania serwisu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego.

§ 1

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególnosci niewykorzystywania Serwisu w celu dystrybuowania jakichkolwiek treści będących przedmiotem ochrony przez polskie lub międzynarodowe prawo autorskie.

§ 2

1. W serwisie nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe Użytkowników.
2. Podawanie imienia i nazwiska nie jest konieczne, w szczególności nie muszą to być prawdziwe imiona i nazwiska. Nie ma zatem konieczności postępowania z tymi danymi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie przechowywania danych osobowych.

§ 3

Informacje dotyczące Administratorów, Koordynatorów i Użytkowników czyli ich numery IP i adresy e-mail są przechowywane przez Właściciela Serwisu i mogą być udostępniane na żądanie organom ścigania.

§ 4

Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich, w tym również do zwrotu Właścicielowi Serwisu wszelkich zasądzonych od Właściciela Serwisu kwot, w tym także odsetek oraz kosztów sądowych i obsługi prawnej, wynikających z naruszenia praw osób trzecich przez Użytkownika za pomocą i w wyniku korzystania Serwisu.

Sumariusz.pl ©harlot 2011     Rejestracja     Regulamin     Warunki używania serwisu     Wersja demonstracyjna     Statut